Finanse

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Skieruj się na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby odnaleźć informacje o notach księgowych na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 i 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej, a może wystawiać niezwłocznie?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, że taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia należności za fakturę mogą być przejściowe problemy z wypłacalnością albo niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada także skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]